<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6969322301928322128\x26blogName\x3dwhen+sky+start+pinkish\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://whenskystartpinkish.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://whenskystartpinkish.blogspot.com/\x26vt\x3d7711841612076447108', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Turn Around
%1 %2 %4
bosan a.k.a boring
Written at 00:49 on Tuesday, 25 October 2011 0 comment(s)

http://matcuoi.com
.....................#bosanla. .tak tau nak buad ape. .nak keluar. .tapi mcm malas. .dok ruma best,tapi tade cite best lak nak tengok. .texting pon best gak. .tapi da lame-2 texting bosan gak. .sbb da tak tau nak texting ape ag kan. .dah bukak belog. .tapi tak tau lak nak story ape. .nak story pasal ape ek. .ahah .!#dahdapatidea...nak story psl kengkawan la. .oke. .t bce kat tajuk laen oke. .byee~~

Labels:NADHIRAH MY