<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6969322301928322128\x26blogName\x3dwhen+sky+start+pinkish\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://whenskystartpinkish.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://whenskystartpinkish.blogspot.com/\x26vt\x3d7711841612076447108', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Turn Around
%1 %2 %4
Tips Bagaimana Cara Untuk Berhenti Merokok Cara Betul dan Berkesan
Written at 01:19 on Tuesday, 10 April 2012 0 comment(s)

Terdapat pelbagai kaedah untuk berhenti merokok.  Tapi pastikan anda pelajari kaedah yang betul dan jangan tersilap perhitungan. Faktor yang paling penting adalah keinginan anda untuk menjadikannya satu kenyataan. Usaha tangga kejayaan.
1. Tetapkan tarikh untuk berhenti iaitu target untuk korang berhenti merokok.
2. Yakin diri dan kuatkan azam untuk berhenti merokok.
3. Buatkan nota peringatan dan lekatkan di mana-mana tempat yang mudah untuk korang lihat sebagai peringatan.
4. Katakan pada diri “Saya Bukan Perokok” dan tekadkan pada diri “Saya Mampu Berhenti Merokok!”/
5. Sentiasa berfikiran positif.
6. Dapatkan sokongan daripada keluarga tersayang dan juga rakan taulan.
7. Minum air kelapa muda bagi menghilangkan rasa ketagihan untuk merokok.
8. Setiap kali terasa untuk merokok cuba lengahkan dengan membuat perkara lain sehingga terleka dan lupakan perasaan untuk merokok.
9. Buang segala rokok dan kotak rokok yang masih terdapat dalam simpanan.
9. Yang penting amalkan 12M untuk berhenti merokok


NADHIRAH MY